องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th
 
 
 
ITA ประจำปี 2563
ITA ประจำปี 2564
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
คำแถลงนโยบายของนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างแผนอัตรากำลัง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน่วยกู้ชีพ
ศูนย์ปฏิบัติการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
แผนจัดหาพัสดุ
คู่มือสำหรับประชาชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ควบคุมภายใน

ติดต่อ - สอบถาม
 
 

 

  ชื่อ +  นายสมัย หลินศรี
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0818720238
  อีเมล์ +  admin@samrongkk.go.th
 

 

  ชื่อ + นายอาร์คม  อ่อนอินทร์
  ตำแหน่ง +  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0812605899
  อีเมล์ +  admin@samrongkk.go.th
 

 

  ชื่อ +  -
  ตำแหน่ง +  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  -
  อีเมล์ +  
 

 

  ชื่อ +  นางสมพิศ  มุ่งเกิด
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  0898446449
  อีเมล์ +  admin@samrongkk.go.th
 

 

  ชื่อ + นางสาวธนานัติ พลรักษา
  ตำแหน่ง +  ผอ.กองกคลัง
  โทรศัพท์ + 0933191652
  อีเมล์ +  admin@samrongkk.go.th
 

 

  ชื่อ + นางสาวจฏุรพักตร์  พลรักษา
  ตำแหน่ง + ผอ.กองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 0625914399
  อีเมล์ +  admin@samrongkk.go.th