วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายลำห้วยบักหมูบ บ้านสำโรงเหนือ หมูที่ 6 และสายบ้านเหล่านกชุม -โสกเชือก บ้านเห่านกชุม หมูที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้อเต้นท์ผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เกิดจากภัยธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเนื่องจากน้ำกัดเซาะเสียหายในช่วงฝนตกชุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำชาย/หญิง และคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ oo๓-๕๘-ooo๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างทางข้ามบึงหัวนอน บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง